จดทะเบียนบริษัท Business Registration
    รับทำบัญชี Bookkeeping and Preparation of Financial Statement
    ตรวจสอบบัญชี Auditing Service
ภาษาไทย england
 
 

ThaiBizSolution.com

หน้าแรก
จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี

สายด่วน ตรวจสอบบัญชี
สายด่วน จดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเิติม

ที่อยู่สำนักงานบัญชีนนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356, 081-809-3613

Email: [email protected]


รับทำบัญชี

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบและภาระภาษีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้มาตรฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ThaiBizSolution มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญด้านระบบบัญชีและภาษีโดยตรง เพื่อให้บริการ และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการให้ระบบการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของกิจการเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยผู้ทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์

ThaiBizSolution ตระหนักดีว่าการดูแลระบบบัญชีและภาษีอากร โดยบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และ ความชำนาญ รวมถึงความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่แน่นอน และเหมาะสมสำหรับขนาดของแต่ละกิจการ

ค่าบริการรับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 3,000 บาท พร้อมบริการยื่นภาษี ยื่นประกันสังคม รวมถึงบริการปิดงบ
อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี
1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบัญชี-ภาษี รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีฯ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
4. บันทึกระบบบัญชีด้วย software ที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีในแต่ละเดือนพร้อมนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ,
รายงานภาษีขาย, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30
6. จัดเตรียมพร้อมนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
7. จัดทำแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร
8. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร
9. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน
10.ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน ได้แก่
ลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
11.จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
12.ในกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี ทางบริษัทฯ มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงแทน

บริษัทเน้นเสริมสร้างระบบการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมถึงบริการให้คำปรึกษาชี้แจงประเด็น / ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร


รับทำบัญชี ปรึกษาและให้คำแนะนำฟรี

 


 
จดทะเบียนบริษัท - รับทำบัญชี - ตรวจสอบบัญชี by ThaiBizSolution.com ออกแบบและโปรโมทเว็บ โดย promotewebthai.com Sitemap