จดทะเบียนบริษัท Business Registration
    รับทำบัญชี Bookkeeping and Preparation of Financial Statement
    ตรวจสอบบัญชี Auditing Service  
 

ThaiBizSolution.com

หน้าแรก
จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี

สายด่วน ตรวจสอบบัญชี
สายด่วน จดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเิติม

ที่อยู่สำนักงานบัญชีนนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356, 081-809-3613

Email: [email protected]จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
ThaiBizSolution ยินดีบริการและให้คำปรึกษาการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ และการเลิกกิจการพร้อมชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนที่บริษัทฯ หรือนิติบุคคลนั้น ๆ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้ง, การแก้ไขเพิ่มเติม และการเลิกกิจการพร้อมชำระบัญชี จะต้องดำเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้ โดยทาง ThaiBizSolution มีพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี

บริการที่รับทำ
- จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานฯ, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
- จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, เลิกบริษัท, เลิกกิจการ และชำระบัญชี
- ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของนิติบุคคล
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
- จดโลโก้, จดเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาและให้คำแนะนำฟรี 
จดทะเบียนบริษัท - รับทำบัญชี - ตรวจสอบบัญชี by ThaiBizSolution.com ออกแบบและโปรโมทเว็บ โดย promotewebthai.com Sitemap