จดทะเบียนบริษัท Business Registration
    รับทำบัญชี Bookkeeping and Preparation of Financial Statement
    ตรวจสอบบัญชี Auditing Service  
 

ThaiBizSolution.com

หน้าแรก
จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี

สายด่วน ตรวจสอบบัญชี
สายด่วน จดทะเบียนบริษัท
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเิติม

ที่อยู่สำนักงานบัญชีนนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel: 085-807-1356, 081-809-3613

Email: [email protected]ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงิน
ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการดำเนินงานหรือไม่ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่างบการเงินนั้นมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และได้แสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบ
อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ทีมงานของ ThaiBizSolution มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านงาน
ตรวจสอบบัญชีมามากกว่า 10 ปี โดยสามารถให้บริการได้ทุกประเภทธุรกิจ

ค่าบริการงานตรวจสอบบัญชเริ่มต้นเพียง 6,000 บาท

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้
1. บริการตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและ
การเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการ
ในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชี อาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ

3. บริการยื่นงบการเงินรวมถึงสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และ สบช.3

ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาและให้คำแนะนำฟรี

 


 
จดทะเบียนบริษัท - รับทำบัญชี - ตรวจสอบบัญชี by ThaiBizSolution.com ออกแบบและโปรโมทเว็บ โดย promotewebthai.com Sitemap